ÁFAvisszatérítéskülföldről  

Magyar vállalkozások külföldön felmerült üzleti költségei ÁFA tartalmának visszaigényelése

A Meridian Global Services, mint a világ legjelentősebb ÁFA visszatérítéssel és ÁFA regisztrációval foglalkozó tanácsadó cége magyarországi képviselőiként, rendelkezünk mindazzal az adószakértői tudással és háttérrel, amely a külföldön felmerült ÁFA leggyorsabb visszatérítését eredményezi a magyar vállalkozások számára.


Az ÁFA visszatérítés jogi háttere

Az Európai Unió 8. Direktívája alapján, a Közösség tagállamaiban bejegyzett adóalanyok jogosultak arra, hogy a más tagországban felmerült üzleti költségeik ÁFA tartalmát visszaigényeljék.

Ezen közösségi jogszabály alapján, a magyar vállalkozások bármely más tagországban felmerült ÁFA visszatérítésére benyújthatnak kérelmet.

A 13. Direktíva alapján a Közösség területén kívül bejegyzett társaságok is jogosultak a Közösségen belül felmerült Áfa visszatérítésére, azonban ennek lehetősége tagországonként eltérő, tekintettel arra, hogy kétoldalú megállapodásokon alapul.

Magyarország ilyen jellegű, viszonosságon alapuló szerződést két Közösségen kívüli országgal kötött (Svájc, Liechtenstein), így a Közösségen kívül, csak ezen két országban nyújthatnak be a magyar vállalkozások Áfa visszatérítési kérelmet.


Az ÁFA visszatérítési eljárás Uniós direktívákon alapul, ezért az eljárás döntő részben azonos minden tagországban.


Az ÁFA visszatérítés technikai lebonyolítása

A külföldön felmerült ÁFA visszaigénylésére csak speciális, egyedi kérelem benyújtása alapján van lehetőség, melyet az érintett tagország adóhivatalához kell benyújtani.

A külföldi adóhivatal a kérelmet felülvizsgálja és gyakran további kiegészítő adatok és dokumentumok benyújtására szólítja fel a Kérelmezőt (meghatalmazottját).

A kérelemről ügyében általában 4-12 hónapon belül határozatban dönt a külföldi adóhivatal
.

Figyelemmel arra, hogy a kérelmeket tagországonként szükséges benyújtani, így a következők áttekintése szükséges a benyújtást megelőzően: 

♦ Mely tagországokat, és milyen összegben érinthet a visszatérítés, tekintettel arra, hogy a kérelem minimum összege tagországonként eltérő.


♦ Milyen jellegűek a felmerült költségek, tekintettel arra, hogy tagországonként eltérő, hogy mely költségtípusok Áfa tartalma igényelhető vissza.

♦ Milyen a visszatérítés tervezett gyakorisága, ugyanis a kérelmek benyújtása történhet évente, vagy gyakorítottan negyedévente.

A kérelemmel a következő dokumentumokat szükséges benyújtani

♦ A tagország ÁFA visszatérítésre rendszeresített, a tagország nyelvén kitöltött kérelem nyomtatványa, melyet a Kérelmezőnek kell cégszerűen aláírnia. 

♦ A külföldi ÁFA-t tartalmazó számlák eredeti példányai. 

♦ A Kérelmező APEH által kiállított illetőségigazolása, annak tanúsítására, hogy a Kérelmező Magyarországon adóalany.

A
z illetőségigazolás kiadása a 09UK14 számú nyomtatvány kitöltésével és elektronikus benyújtásával igényelhető ingyenesen az APEH-tól. 

♦ Az átutalással kifizetett számlák esetében 
a kifizetést igazoló banki kivonatok fénymásolatai.

♦ Társaságunk megbízása esetén, az adóügyi képviseletre vonatkozó meghatalmazás

♦ A számlázást alátámasztó valamely dokumentum másolata (szerződés, megrendelés vagy egyéb kapcsolódó dokumentum),

Az adóhivatal a számla alapján gyakran nem tudja elbírálni, hogy az milyen jellegű ügylethez köthető, akkor hiánypótlási felhívásban szólítja fel a Kérelmezőt (meghatalmazottját) az ügyletet alátámasztó háttér dokumentum benyújtására, amely jelentős időveszteséget okozhat az eljárásban
.

Ezt megelőzendő javasoljuk, hogy már magával a kérelemmel együtt kerüljön benyújtásra 
a számlázást alátámasztó dokumentum.


Hitelesített számla másolatok

Tekintettel arra, hogy az ÁFA visszatérítési eljárásban a számlák eredeti példányait szükséges benyújtani, így a Kérelmező számviteli nyilvántartásában hitelesített másolati példányokat szükséges elhelyezni mindaddig, amíg az eredeti számlákat a külföldi adóhivatal - a kérelmet elbíráló határozattal együtt - vissza nem küldi a Kérelmező részére.


A kérelem benyújtásának gyakorisága, határideje

Az ÁFA visszatérítési kérelmeket negyedéves vagy éves időszakokra vonatkozóan lehet benyújtani.

A negyedéves kérelem a negyedévet követő hó utolsó napjáig nyújtható be, amennyiben a visszatéríteni kért ÁFA összege eléri a 200 eurót, így már a tárgyévben is folyamatosan biztosítható a külföldön felmerült ÁFA visszatérítése.

Az éves kérelem a tárgyévet követően nyújtható be, azonban végső beérkezési határideje a tárgyévet követő év június 30. napja, amely határidő jogvesztő.
A határnapot követően beérkezett kérelmeket a külföldi adóhivatalok automatikusan elutasítják.


A kérelem társaságunk által történő benyújtása esetén az eljárás a következő

♦ Az ügyfél átadja vagy szkennelve, e-mailen megküldi részünkre a külföldi Áfa-t tartalmazó számláit, melyeket felülvizsgálunk és megállapítjuk, hogy az érintett tagországokban visszaigényelhető -e az adott költségtípusok Áfa tartalma, és pontosan milyen összegű a visszaigényelhető Áfa.

Gyakorlati tapasztalatunk alapján javaslatot teszünk, hogy mely számlákhoz, milyen jellegű háttér dokumentum (szerződés, megrendelés, kifizetés igazolás) benyújtására van szükség. 

♦ Árajánlatot adunk, amely az ügyfél bankszámlájára visszatérített ÁFA összegének százalékos formában kifejezett sikerdíja.

♦ Az ügyféllel kötendő szerződésben vállaljuk a teljeskörű tanácsadást a kérelem összeállítása során, a szükséges dokumentumok fordíttatását, a kérelem dokumentációjának összeállítását és a külföldi adóhivatalhoz történő benyújtását, a külföldi adóhivataltól érkező valamennyi megkeresés megválaszolását, illetve az ügyfél teljeskörű, adószakértői szintű képviseletét az eljárás során.

Amennyiben a külföldi adóhivatal részéről az eljárás során felmerül a számlázást alátámasztó dokumentum (szerződés, megrendelés) másolatának hivatalos, az OFFI által történő fordíttatása, úgy ezen költség összegét az ügyféllel egyeztetjük, illetve azt az ügyfél viseli.

♦ Előkészítjük a szükséges dokumentumokat aláírásra (szerződés, kérelem nyomtatvány, meghatalmazás) és megküldjük azokat az ügyfél részére e-mailen, pdf formátumban.

♦ Az ügyfél visszaküldi részünkre az aláírt dokumentumokat, az eredeti számlákat, az APEH illetőségigazolását, illetve az egyéb kért háttér dokumentumokat.

♦ A megküldött dokumentumokat
feldolgozzuk és nemzetközi futárszolgálattal benyújtjuk a kérelmet az illetékes adóhivatalhoz. 

♦ A benyújtott kérelem elbírálásának folyamatát figyelemmel kísérjük, illetve kapcsolatot tartunk az érintett külföldi adóhivatallal.

A kérelem ügyében a külföldi adóhivataltól érkező hiánypótlási felhívásokat az előírt határidőben megválaszoljuk, illetve ezekről az ügyfelet tájékoztatjuk.

♦ A kérelem ügyében hozott adóhatósági határozatot megküldjük az ügyfél részére, illetve tájékoztatást adunk a visszatérítésre jóváhagyott összegről, valamint a visszatérítés várható időpontjáról.

Az esetlegesen formai okok miatt elutasított számlák javításának ügyében eljárunk a külföldi számlakibocsátóknál, illetve előkészítjük a javított számlákat újra benyújtásra.

Amennyiben a  külföldi adóhivatal a kérelem, vagy annak egy részének elutasításáról határoz, úgy az ügyféllel konzultálunk a határozat esetleges megfellebbezéséről. A fellebbezés elkészítjük és benyújtjuk a külföldi adóhivatalhoz.

♦ A visszatérített ÁFA összegének az ügyfél bankszámláján történt jóváírását követően benyújtjuk a tanácsadói szerződésben meghatározott százalékos sikerdíjat tartalmazó számlánkat, illetve megküldjük az ügyfél részére a kérelemmel benyújtott eredeti számlákat.


Amennyiben szolgáltatásunkról bővebb információt kér, vagy ingyenes konzultációra tart igényt, úgy kérjük vegye fel a kapcsolatot Bajor Tamás ügyvezetővel a 371-0099 telefonszámon, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

           Visszatérés az előző oldalra